Có 1 kết quả:

shēng qì

1/1

shēng qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to get angry
(2) to take offense
(3) angry
(4) vitality
(5) liveliness