Có 1 kết quả:

shēng qì bó bó

1/1

Từ điển Trung-Anh

full of vitality