Có 1 kết quả:

shēng huó bì xū pǐn

1/1

Từ điển Trung-Anh

life's necessities