Có 1 kết quả:

shēng huǒ

1/1

shēng huǒ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to make a fire
(2) to light a fire

Một số bài thơ có sử dụng