Có 1 kết quả:

shēng líng tú tàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

people are in a terrible situation (idiom)