Có 1 kết quả:

shēng rè

1/1

shēng rè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to generate heat

Một số bài thơ có sử dụng