Có 1 kết quả:

shēng fù

1/1

shēng fù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

biological father