Có 1 kết quả:

shēng fù mǔ

1/1

shēng fù mǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) biological parents
(2) natural parents