Có 1 kết quả:

shēng wù zhuān yī xìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

biospecificity