Có 1 kết quả:

shēng wù huà xué zhàn jì

1/1

Từ điển Trung-Anh

biological-chemical warfare agent