Có 1 kết quả:

shēng wù quān

1/1

shēng wù quān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) biosphere
(2) ecosphere