Có 1 kết quả:

shēng wù gōng chéng

1/1

shēng wù gōng chéng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bioengineering
(2) genetic engineering