Có 1 kết quả:

shēng wù dàn yào ㄕㄥ ㄨˋ ㄉㄢˋ ㄧㄠˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

biological ammunition