Có 1 kết quả:

shēng wù xìng

1/1

shēng wù xìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

biological