Có 1 kết quả:

shēng wù zhàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) germ warfare
(2) biological warfare