Có 1 kết quả:

shēng wù qún

1/1

shēng wù qún

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) biota
(2) ecological community
(3) fossil assemblage