Có 1 kết quả:

shēng wù néng

1/1

shēng wù néng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

bio-energy