Có 1 kết quả:

shēng wù zhì

1/1

shēng wù zhì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

biomass