Có 1 kết quả:

shēng wù zhì néng

1/1

Từ điển Trung-Anh

biomass