Có 1 kết quả:

shēng wù liàng

1/1

shēng wù liàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

biomass