Có 1 kết quả:

shēng wù tǐ

1/1

shēng wù tǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

organism