Có 1 kết quả:

shēng wù jiǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

alkaloid