Có 1 kết quả:

shēng chǎn ㄕㄥ ㄔㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to produce
(2) to manufacture
(3) to give birth to a child

Một số bài thơ có sử dụng