Có 1 kết quả:

shēng chǎn néng lì ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) manufacturing ability
(2) production capacity