Có 1 kết quả:

shēng téng

1/1

shēng téng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

extremely painful