Có 1 kết quả:

shēng pí

1/1

shēng pí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pelt
(2) raw hide