Có 1 kết quả:

shēng shí huī

1/1

shēng shí huī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) calcium oxide CaO
(2) quicklime