Có 1 kết quả:

shēng mǐ zhǔ chéng shú fàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) the rice is cooked
(2) what's done is done
(3) it's too late to change anything now (idiom)