Có 1 kết quả:

shēng sī

1/1

shēng sī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

raw silk