Có 1 kết quả:

shēng yù néng lì

1/1

shēng yù néng lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fertility
(2) ability to have children