Có 1 kết quả:

shēng huán zhě

1/1

Từ điển Trung-Anh

survivor