Có 1 kết quả:

shēng miàn tuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

dough