Có 1 kết quả:

shēng yǎng

1/1

shēng yǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to bring up (children)
(2) to raise
(3) to bear