Có 1 kết quả:

chǎn zǐ

1/1

chǎn zǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to give birth (animals)
(2) to bear a litter