Có 1 kết quả:

chǎn yè

1/1

chǎn yè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) industry
(2) estate
(3) property
(4) industrial

Một số bài thơ có sử dụng