Có 1 kết quả:

chǎn kē

1/1

chǎn kē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) maternity department
(2) maternity ward
(3) obstetrics