Có 1 kết quả:

shēng nǚ

1/1

shēng nǚ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

niece (sister's daughter)