Có 1 kết quả:

yòng guāng

1/1

yòng guāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) out of (supply)
(2) spent
(3) exhausted (used up)
(4) depleted

Một số bài thơ có sử dụng