Có 1 kết quả:

yòng lì

1/1

yòng lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to exert oneself physically