Có 1 kết quả:

yòng xīn liáng kǔ

1/1

yòng xīn liáng kǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to ponder earnestly
(2) to give a lot of thought to sth