Có 1 kết quả:

yòng hù dào wǎng luò de jiē kǒu

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) User-Network Interface
(2) UNI