Có 1 kết quả:

yòng liào

1/1

yòng liào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ingredients
(2) material