Có 1 kết quả:

yòng liàng

1/1

yòng liàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) quantity used
(2) usage
(3) consumption
(4) dose