Có 1 kết quả:

shuǎi mài

1/1

shuǎi mài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to mark down (the price of goods)
(2) to sell off cheap