Có 1 kết quả:

shuǎi liǎn zi

1/1

shuǎi liǎn zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to grimace with displeasure
(2) to pull a long face