Có 1 kết quả:

shuǎi chē

1/1

shuǎi chē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to uncouple (wagons or trucks from a train)