Có 1 kết quả:

tián qī

1/1

tián qī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pseudo-ginseng
(2) radix notoginseng