Có 1 kết quả:

Tián zhōng Jiǎo róng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Tanaka Kakuei (1918-1993), Japanese politician, prime minister 1972-1974