Có 1 kết quả:

Tián Liàng

1/1

Tián Liàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Tian Liang (1979-), former male Chinese diver, Olympic medalist