Có 1 kết quả:

tián yuán

1/1

tián yuán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fields
(2) countryside
(3) rural
(4) bucolic